§ 1
Postanowienia ogólne; strony transakcji; przedmiot transakcji

 1. Sklep internetowy, działający pod adresem sklep.totalhumus.pl (zwany dalej "Sklep internetowy Total Humus"), jest prowadzony przez THE  Sp. z o.o. z siedzibą w Kłodawie przy ul. Obłokowej 1, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod nr 0000597616, NIP: 599-318-03-22, REGON: 363652193. (zwaną dalej "Total Humus").

 2. Dane teleadresowe przedsiębiorcy, umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą:   
  - adres pocztowy: ul. Obłokowa 1, 66 – 415 Kłodawa;
  - numer telefonu i/lub faksu: tel.: +48 733 579 279
  - adres poczty elektronicznej: biuro@totalhumus.pl;

 3. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie internetowym Total Humus niezbędne jest urządzenie umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

 4. Ceny wszystkich widocznych na stronach Sklepu internetowego Total Humus towarów są ceną brutto (zawierającą podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich. Odstępstwa od zasady waluty polskiej są wyraźnie zaznaczone. W przypadku prawnie wiążącego wejścia przez Polskę do tzw. strefy Euro, ceny na stronach Sklepu internetowego Total Humus wyrażane będą w okresie przejściowym w złotych polskich i w Euro, a po jego ustaniu - w Euro. W przypadku powstania wątpliwości czy cena towaru jest wyrażona w złotych polskich czy w Euro, do czasu prawnie wiążącego wejścia przez Polskę do tzw. strefy Euro, przy braku wyraźnego zaznaczenia że cena wyrażona jest w Euro, należy rozumieć, iż cena jest wyrażona w złotych polskich.

 5. Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu Total Humus, jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący - na potrzeby zawarcia konkretnej umowy - zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.

 6. Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.

 7. Ceny podane przy każdym towarze nie obejmują kosztów  transportu.

 8. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronie sklepu internetowego Total Humus, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian.

 9. Sprzedający oświadcza, że sprzedawane za pośrednictwem Sklepu internetowego Total Humus towary posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty oraz zezwolenia.

 10. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby towary prezentowane na stronie sklepu internetowego Total Humus pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego. Sprzedający może zwolnić się ze zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tą samą cenę, informując Kupującego na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, za zwrotem rzeczy na koszt Sprzedającego (art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 02 marca 2000 r. - o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną prze produkt niebezpieczny (t.j. Dz.U. 2012.1225). W przypadku niemożności spełnienia świadczenia przez Sprzedającego z powodu niedostępności towaru, Sprzedający niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy (zgodnie z § 2 ust. 3 niniejszego Regulaminu), zawiadomi o tym Kupującego i zwróci Kupującemu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

 11. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, zawieranie zamówień lub ich realizacja następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży. W przypadku, o którym mowa w ustępie niniejszym, Sprzedający zastrzega sobie możliwość ustalenia innej kolejności zawierania transakcji lub ich realizacji, jak też Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzenia innych szczególnych warunków odnoszących się do zawarcia lub realizacji transakcji. O odstępstwach w stosunku do zasady powszechności, o których mowa w zdaniu drugim niniejszego ustępu, Sprzedający informuje na stronie Sklepu.

 12. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym Total Humus konieczna jest pełna akceptacja niniejszego Regulaminu.

 13. Rozmowy telefoniczne oraz korespondencja elektroniczna i papierowa prowadzone w związku działalnością Sklepu internetowego Total Humus mogą być nagrywane i archiwizowane. Ujawnienie jakichkolwiek szczegółów wynikających z tych rozmów lub korespondencji jest niedopuszczalne, chyba że za wyraźną zgodą nadawcy i adresata albo gdy jest to konieczne ze względu na dochodzone przez spółkę prowadzącą Sklep internetowy roszczenie, w szczególności wobec adresata lub nadawcy, lub gdy jest to niezbędne ze względu na przepis prawa i na żądanie uprawnionego do tego organu państwa.

§ 2
Transakcja

 1. Zamówienia w sklepie internetowym Total Humus można dokonywać poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy na stronach sklepu.

 2. Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz telefonu komórkowego.

 3. Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedającego drogą telefoniczną lub elektroniczną. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.

 4. Sprzedający potwierdzi Kupującemu zawarcie umowy na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy. Potwierdzenie obejmuje informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku - o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827).

 5. Informacje zawarte w potwierdzeniu, o którym mowa w § 2 ust. 4 Regulaminu stanowią integralną część umowy zawieranej na odległość albo poza lokalem przedsiębiorstwa i mogą zostać zmienione jedynie za wyraźnym porozumieniem stron.

 6. Sprzedawca przekazuje potwierdzenie (o którym mowa w § 2 ust. 4 i 5 Regulaminu) Kupującemu będącemu konsumentem:
  - w przypadku umowy zawartej na odległość - utrwalone na trwałym nośniku.

 7. Procedura realizacji zamówienia rozpoczyna się bez zbędnej zwłoki po zawarciu umowy.

§ 3
Płatność

 1. W sklepie Total Humus istnieje możliwość płatności w następujący sposób:
  - przelew na konto bankowe,
  - płatność za pobraniem.

 2. Przelew na konto bankowe - przelewając pieniądze za pomocą  przelewu tradycyjnego Kupujący nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po zawarciu umowy i dokonaniu płatności przez Kupującego;

 3. Płatność za pobraniem - wybierając tę metodę Kupujący obciążany jest dodatkowym ryczałtowanym kosztem pobrania w wysokości 17,20 zł, doliczanym do przesyłki każdego produktu, którego waga brutto nie przekracza 31,5 kg.

 4. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto Total Humus  (w przypadku płatności przelewem na konto).

 5. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą sumą ceny zakupu towarów powiększoną o koszty transportu. W przypadku płatności za pobraniem do ceny końcowej doliczane jest kwota 17,20 zł, o której mowa w ustępie trzecim niniejszego paragrafu.

§ 4
Dostawa

 1. Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli miałoby nastąpić odstępstwo od tej zasady, będzie ono wyraźnie zaznaczone na stronie Sklepu.

 2. Czas wysyłki towarów jest oznaczony na stronach Sklepu internetowych Total Humus i wynosi 48 godzin. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła w czasie podanym w karcie produktu w sklepie internetowym. W przypadku niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez Operatora sklepu internetowego Total Humus. Maksymalny czas potwierdzenia dostawy wynosi 48 godzin następujących po sobie dni roboczych.

 3. Dostawa towaru realizowana jest ubezpieczoną przesyłką we współpracy z wybraną przez Sprzedającego firmą kurierską. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany firmy kurierskiej, także po zawarciu umowy z Kupującym.

 4. W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości SMS na numer podany w zamówieniu.

 5. Kupujący może również odebrać zamówiony towar osobiście w siedzibie firmy Total Humus. W przypadku odbioru osobistego kupujący nie ponosi kosztów dowozu towaru.

 6. Koszt dostawy towaru w przypadku wyboru płatności za pobraniem w całości pokrywa Kupujący.

 7. Kupujący ma obowiązek ocenienia stanu towaru i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez Kuriera i w jego obecności. W przypadku uszkodzenia towaru należy w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierający opis uszkodzenia. Reklamowany towar, należy wraz z fakturą sprzedaży zwrócić Kurierowi. Jeżeli paczka zawiera więcej niż jeden towar, należy zwrócić je wszystkie. Koszt transportu ponosi Sprzedający. Kiedy towar znajdzie się ponownie w magazynie Sklepu internetowego Total Humus i zasadność reklamacji zostanie potwierdzona, po wymienianie towaru na nowy zostanie on wysłany do Kupującego na koszt Sprzedającego.

 8. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w czasie późniejszym należy postępować zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w § 6 niniejszego regulaminu pt. "Reklamacje i zwroty".

 9. Koszt dostawy towaru przez kuriera jest uzależniony od objętości towarów i widoczny jest przy każdym z towarów. Koszt dostawy jest wiążący w momencie składania zamówienia.

 10. Sklep nie realizuje zamówień z terenu Polski i nie wysyła przesyłek na teren Polski.
 11. W momencie przyjęcia towaru Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się własnością Kupującego.

§ 5
Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. - o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827) Kupujący będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny.

 2. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedającego, składając oświadczenie o odstąpieniu na formularzu udostępnionym mu przez Sprzedawcę, które może zostać wysłane pocztą na adres: Dział Reklamacji Total Humus ul. Obłokowa 1, 66-415 Kłodawa; może to także zrobić drogą elektroniczną za pomocą elektronicznego formularza odstąpienia od umowy przesłanego na adres biuro@totalhumus.pl. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone po terminie, o którym mowa w ustępie pierwszym niniejszego paragrafu nie wywołuje skutków prawnych. Artykuł 61 k.c. stosuje się wprost.

 3. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy (załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu) oraz informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od umowy (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) są przekazywane Kupującemu w formie papierowej (w dokumentacji dołączonej do przesyłki) oraz w formie elektronicznej (w załączniku do korespondencji elektronicznej potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji).

 4. W przypadku złożenia przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznego formularza odstąpienia od umowy, Sprzedawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy (na trwałym nośniku danych w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. - o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

 5. Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część, jeżeli takie były dołączone do towaru), nie może nosić śladów użytkowania wykraczających poza zwykły zarząd rzeczą. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży, oraz wypełniony i podpisany formularz zwrotu towaru. Dokumenty należy przykleić na zewnątrz opakowania tak, aby Sprzedający miał do nich dostęp bez konieczności otwierania przesyłki.

 6. Koszt zwrotu towaru, za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w art. 33 i art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. - o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827, ponosi Sprzedawca. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie (bezpośredni koszt zwrotu rzeczy – zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. - o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

 7. Kupujący zobowiązany jest do dokonania zwrotu rzeczy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty, w której odstąpił od umowy. Sprzedający może zastrzec, iż w przypadku odstąpienia od umowy, rzecz podlegająca zwrotowi zostanie odebrana przez niego lub osobę przez niego upoważnioną.

 8. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub do obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego.

 9. W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie dokonane przez Kupującego płatności,  w tym koszty dostarczenia, zostaną przekazane na rachunek bankowy Kupującego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.

 10. Sprzedawca oświadcza, iż zwrot płatności, o którym mowa w § 5 ust. 9 Regulaminu zostanie zrealizowany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący. Sprzedawca w porozumieniu ze Kupującym, może ustalić inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się z koniecznością poniesienia przez Kupującego dodatkowych kosztów.

 11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem od Kupującego lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Uprawnienie Sprzedawcy wskazane w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu nie znajduje zastosowania w sytuacji, w której Sprzedawca zaoferował Kupującemu odbiór rzeczy.

 12. Po otrzymaniu i przyjęciu towaru THE Sp. z o.o. wystawi Kupującemu fakturę korygującą, którą odeśle na adres Kupującego.

 13. Sprzedawca oświadcza, że świadczone przez niego towary i usługi nie zostały ujęte w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. - o prawach konsumenta ( Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

 14. Zawierając umowę Kupujący potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, w tym potwierdza, iż został zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru.

§ 6
Reklamacje i zwroty

 1. Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne lub prawne, Kupujący może:
  - jeżeli jest konsumentem (w rozumieniu art. 221 § 1 k.c.) - złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady,
  - jeżeli nie jest konsumentem - złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady.

 2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub w przypadku skierowania reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien przesłać informacje o tym fakcie listownie lub poprzez e-mail na adres biuro@totalhumus.pl. oraz porozumieć się telefonicznie ze Sklepem w tej sprawie. W zgłoszeniu należy określić wadę, jaką zdaniem Kupującego towar posiada, oraz jeżeli jest to możliwe - udokumentować rzeczoną wadę. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia.

 3. Transport reklamowanych towarów z tytułu rękojmi odbywa się na koszt Sprzedawcy za pośrednictwem wybranej przez niego firmy kurierskiej, chyba że Sprzedawca poinformował, iż towar zostanie odebrany przez niego lub osobę przez niego upoważnioną. THE Sp. z o.o. nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 4. Reklamacje związane z usługą on-line (np. nieprawidłowo naliczone koszty dostawy lub nieprawidłowe towary znajdujące się w koszyku) można składać podczas telefonicznego potwierdzenia zamówienia przez konsultanta.

 5. Kupujący odbierając przesyłkę jest zobowiązany pokwitować jej odbiór w obecności kuriera z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym albo że przesyłka nosi ślady uszkodzenia z jednoczesnym opisem tych uszkodzeń.

 6. THE Sp. z o.o. odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne rzeczy sprzedanej jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Kupującemu (o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1-2 Regulaminu), zgodnie z art. 568 § 1 – 5 k.c. Kupujący, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 Regulaminu traci uprawnienia określone w art. 568 § 1 – 5 k.c., jeżeli niezwłocznie po stwierdzeniu wady nie zawiadomi Sprzedającego o tym fakcie (art. 563 § 1-2 i art. 564 k.c.).

 7. Osobą odpowiedzialną za zarządzanie procesem reklamacji w imieniu THE Sp. z o.o. jest Prezes.

§ 7
Postanowienia końcowe

 1. Różnice pomiędzy wyglądem towaru prezentowanego na stronie sklepu internetowego Total Humus, a wyglądem towaru dostarczonego do Kupującego, wynikające ze zmiany formy graficznej opakowań nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.

 2. Wszystkie prezentowane na stronie sklepu internetowego Total Humus towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi.

 3. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym Total Humus jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę THE Sp. z o.o. danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 4. THE Sp. z o.o. informuje, że dane osobowe Kupującego będą przetwarzane wyłącznie w celu: skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji oraz dostawy towaru pod wskazany przez Kupującego adres. Kupujący ma prawo do wglądu w przechowywane przez THE Sp. z o.o. dane osobowe, do ich zmiany lub do całkowitego usunięcia z systemu w sytuacjach dopuszczonych przez stosowne przepisy prawne.

 5. Total Humus szanuje prawa Kupujących do prywatności. Zasady Polityki Prywatności dostępne pod adresem internetowym http://sklep.totalhumus.pl/polityka-prywatnosci wskazują, jakie informacje umożliwiające osobistą identyfikację Sprzedający może gromadzić i w jaki sposób z takich informacji korzystać.

 6. THE Sp. z o.o. informuje, że dane osobowe Kupującego będą przetwarzane jedynie w celu skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji oraz dostawy towaru pod wskazany przez Kupującego adres. Za zgodą Kupującego jego dane osobowe będą przetwarzane również w celu dostarczenia materiałów informacyjnych, ofert marketingowych w formie newslettera. Kupujący ma prawo do wglądu w przechowywane przez THE Sp. z o.o. dane osobowe, ich zmiany lub całkowitego usunięcia z systemu w sytuacjach dopuszczonych przez stosowne przepisy prawne.

 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. - o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

 8. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną podmiot korzystający ze strony sklepu internetowego Total Humus zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.

 9. Sklep internetowy Total Humus (i prowadząca go spółka) nie ponosi odpowiedzialności za szkody i krzywdy wynikające z niewłaściwego działania serwera, na którym umieszczona jest platforma internetowa Sklepu; tyczy się to w szczególności skutków błędów w działaniu stron internetowych, brak dostępu do nich oraz innych awarii, uszkodzeń lub zakłócenia w funkcjonowaniu usług internetowych.

 10. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i krzywdy spowodowane jego działaniem lub zaniechaniem wynikającym z otrzymanych przez niego od Kupującego nieprawidłowych dany.

 11. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym http://sklep.totalhumus.pl/regulamin oraz w wersji pisemnej pod adresem siedziby spółki THE Sp. z o.o.  ul. Obłokowa 1.  66-415 Kłodawa